Pravidlá súťaže - časopis SCORE


Súťaž o časopis SCORE


I. Organizátor soutěže
Organizátorem soutěže je společnost LAMA Plus s.r.o.

II. Doba trvání soutěže
Soutěž probíhá na facebooku MARVO Gaming CZ & SK v období od 5.4.2021 do 9.4.2021 včetně.

III. Účastníci soutěže
Účastníkem soutěže se může stát každá fyzická osoba starší 15 let s trvalým pobytem na území České a Slovenské republiky, která splní podmínky účasti v soutěži (dále jen "Soutěžící"). Svou účastí v soutěži soutěžící souhlasí s podmínkami v soutěži a zavazuje se je dodržovat.
Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti Organizátora a jejich rodinní příslušníci.

IV. Mechanika soutěže
a) Podmínkou účasti v soutěži je vlastní platný Facebookový profil.
b) Pro účast v soutěži je mít "To se mi líbí" na stránce MARVO Gaming CZ & SK, potřeba označit kamaráda na soutěžním příspěvku na stránce facebook.com/marvoczsk (dále jen "stránka") a současně být fanouškem stránky kliknutím na tlačítko "To se mi líbí". Platnou odpovědí se rozumí komentář a označení kamaráda u příspěvku věnovanému této soutěži.
Výherce bude vybrán náhodným losováním. Losování proběhne náhodným výběrem jednoho komentáře, kdy vyhraje komentující a jeho označený kamarád. Ze soutěže budou vyřazeny odpovědi obsahující vulgární výrazy a odpovědi znevažující kohokoli z důvodu rasy, náboženství či víry, pohlaví, sexuální orientace, národnostní a etnické příslušnosti či jiné odlišnosti.
c) Každý Soutěžící má právo soutěžit pouze jedenkrát. V případě důvodného podezření z podvodného jednání, například za pomocí falešných profilů, bude dotyčný na konci soutěže vyřazen bez možnosti odvolání.

V. Výhra
a) V soutěži je čtvrtletní předplatně herního magazínu SCORE. Výherce bude zveřejněn na facebookovém profilu facebook.com/marvoczsk v sobotu 11.4.2021.
b) Výherce je povinen nás kontaktovat z facebookového profilu, ze kterého odpovídal na soutěžní otázku, nejpozději do 15.4.2021.
c) Soutěžící má nárok nejvýše na jednu výhru.
d) Cena bude výherci poslána na jeho adresu bydliště.

VI. Souhlas se zpracováním osobních údajů
Účastí v soutěži vyjadřuje účastník soutěže dobrovolně svůj výslovný souhlas s těmito pravidly a současně uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, bezplatný souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých společnosti LAMA Plus s.r.o. za účelem odeslání výhry. Udělení souhlasu je dobrovolné a tento souhlas může být kdykoli bezplatně na adrese zpracovatele odvolán.

VII. Ostatní pravidla a ujednání
Organizátor si vyhrazuje právo soutěž a ceny kdykoli v průběhu akce změnit, zrušit či jinak upravit.
Ceny není možno směnit za finanční plnění ani jiné alternativy a jsou právně nevymahatelné. Podmínkou účasti v probíhající soutěži je doručovací adresa na území ČR nebo SR.
Vyplněním a odesláním odpovědi ve formě uvedené v zadání probíhající soutěže souhlasí účastník s těmito pravidly a se zveřejněním svého jména v případě výhry.
Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí a platí zde kompletní osvobození od závazků každého z účastníků.

V Karviné dne 5.4.2021

MARVO ... born for gaming